„УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ИП)“ 

„Инсталиране и експлоатация на оборудване за сушене и гранулиране на птича тор“, в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 587688 кв.м., по КККР на с.Дончево, общ.Добричка, с възложител „Яйца и птици – Зора“ АД.