Производство

Производствени мощности

Производствените мощности на дружеството са разположени сред богатa естествена растителност и в изкуствено създадени паркове. Цялостната дейност на дружеството се осъществява чрез затворен цикъл на производство, с изключение на вноса на еднодневни пилета от най-високо продуктивни хибриди ISA BROWN от ISA – Institut de Selection Animale, Франция.

Ферми и звена

Отделните ферми и звена са технологично специализирани и териториално обособени. Към тях има постоянен състав от работници. Почти всички сгради са нови и модернизирани. Оборудвани са със съвременна техника и машини, отговарящи на изискванията за хуманно отглеждане на птиците. Храненето, напояването и събирането на яйцата са напълно
автоматизирани.

Организационно-производствена структура

Организационно – производствената структура се състои от следните звена: развъдна ферма, която включва – сектор подрастващи родители, родители носачки, люпилня; ферма подрастващи стокови носачки, която включва четири сектора; ферма стокови носачки с капацитет 700 000 носачки; заготвителен участък за окачествяване, сортиране, пакетиране и експедиция на яйцата за пазара.

Фермите на акционерно дружество “Яйца и птици – ЗОРА“ са изградени по правилата и стандартите на Европейския съюз и на съответните ветеринарни изисквания.

Спомагателни звена

Спомагателни звена: две парови централи, авторемонтна работилница, звена за поддръжка на технологичното оборудване. От години наред се извършва и земеделска дейност върху над 35 000 дка арендувана и собствена земя с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на птиците.

Годишно производство на яйца

Годишното производство на яйца за пазара достига 140 000 000 бр. Средно целогодишно се отглеждат около 700 000 броя птици. “Яйца и птици – ЗОРА” АД гарантира най–високо качество на своите продукти, постигнато и контролирано чрез най–добрите европейски технологии. Името на предприятието е гарант за коректност към своите клиенти и бизнеспартньори.